Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

OGŁOSZENIE w sprawie konsultacji „Programu współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

Na podstawie uchwały Nr L/200/2010 Rady Gminy Fajsławice z dnia 6 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lub.. z 2011 r., Nr 10, poz. 245) zaprasza się organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach „Programu współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 20 października 2017r. (piątek) o godzinie 13:00 w sali posiedzeń Rady Gminy (I piętro). Treść projektu programu znajduje się na stronie internetowej www.fajslawice.eu i Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Fajsławice http://ugfajslawice.bip.e-zeto.eu.

                                                                                              Wójt Gminy Fajsławice

                                                                                              /-/ Tadeusz Chruściel

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku

 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku

                                                                                                                    

Rada Gminy Fajsławice Uchwałą Nr XVI/118/2012 z dnia 29 listopada 2012r. przyjęła Program współpracy Gminy Fajsławice z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.
Na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 roku w formie dotacji zostały przekazane środki w wysokości 80 000 zł. Szczegółowy wykaz organizacji wraz z nazwami dotowanych zadań zawarty jest w załączniku do niniejszego sprawozdania.
Środki finansowe przekazywane były organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
I. W 2013 r. wsparto następujące zadania objęte sferą pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej.
1. Prowadzenie treningów piłki nożnej, udział w rozgrywkach ligowych i turniejowych, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, zakup materiałów i sprzętu sportowego.
2. Prowadzenie treningów młodzieży z terenu gminy w tenisie stołowym, udział w rozgrywkach turniejowych i innych imprezach sportowych, zakup materiałów i sprzętu sportowego.
3. Prowadzenie treningów młodzieży z terenu gminy w szachach, udział w rozgrywkach turniejowych i innych imprezach sportowych, zakup materiałów i sprzętu sportowego.
II. Zgodnie z przyjętym Programem Gmina Fajsławice realizowała następujące pozafinansowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków.
2. Udział organizacji pozarządowych w działaniach programowych samorządu.
3. Udzielanie pomocy organizacjom pozarządowym w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej.
4. Doradztwo i pomoc formalno-prawna.
 
 
 
 
 
Fajsławice, 25 marca 2014r.
Załącznik

 

 

Wykaz organizacji pozarządowych, którym udzielone zostało wsparcie w postaci przekazania dotacji z budżetu gminy w roku 2013 na dofinansowanie realizacji zadań

 

 

I. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

Lp.

 

Podmiot otrzymujący dotację

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

 

Kwota wykorzystanej dotacji

1.

 Parafialno-Gminny Klub Sportowy „Frassati” Fajsławice

Fajsławice 107

21-060 Fajsławice 

Prowadzenie treningów piłki nożnej, udział w rozgrywkach ligowych i turniejowych, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, zakup materiałów i sprzętu sportowego.

 

55 000 zł

 

55 000zł

2.

 Uczniowski Klub Sportowy „Żaczek” przy SP Boniewo

Boniewo 43

21-060 Fajsławice

 

 Prowadzenie treningów młodzieży z terenu gminy w tenisie stołowym, organizacja i udział w rozgrywkach turniejowych oraz imprezach sportowych, zakup materiałów i sprzętu sportowego.

 

 

17.000 zł

 

16 975,60 zł

3.

Ludowy Uczniowski Klub Szachowy

Fajsławice 130A

21-060 Fajsławice

Prowadzenie treningów młodzieży z terenu gminy w szachach, organizacja i udział w rozgrywkach turniejowych oraz innych imprezach sportowych, zakup materiałów i sprzętu sportowego.            

 

8 000 zł

 

8 000 zł

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY FAJSŁAWICE

OGŁASZA

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536) dokonany został w drodze otwartego konkursu ofert wybór organizacji pozarządowych, którym udzielone zostanie wsparcie w postaci udzielenia dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie następujących zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 

 

Lp.

Podmiot otrzymujący dotację

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1.

Parafialno-Gminny Klub Sportowy „Frassati” Fajsławice

Fajsławice 107

21-060 Fajsławice 

Prowadzenie treningów piłki nożnej, udział w rozgrywkach ligowych i turniejowych, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, zakup materiałów i sprzętu sportowego w 2014 roku.

 

 

 

48 000zł

2.

Uczniowski Klub Sportowy „Żaczek”

Boniewo 43

21-060 Fajsławice

Prowadzenie treningów młodzieży z terenu  gminy w tenisie stołowym, organizacja i udział w rozgrywkach  turniejowych oraz innych imprezach sportowych, zakup materiałów i sprzętu sportowego w 2014 roku.

 

 

14 000 zł

3.

Ludowy Uczniowski Klub Szachowy

Fajsławice 130A

21-060 Fajsławice

Prowadzenie treningów młodzieży z terenu gminy w szachach, organizacja i udział w rozgrywkach turniejowych oraz innych imprezach sportowych, zakup materiałów i sprzętu sportowego w 2014 roku.

 

 

5 000zł

 

Fajsławice, 30 styczeń 2014r.

 

                                                                                                      Wójt Gminy Fajsławice

                                                                                                        Tadeusz Chruściel

Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 167/2013

 Wójta Gminy Fajsławice  

              z dnia  2 grudnia 2013 r.

 

 

Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 w związku z art. 11 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)

Wójt Gminy Fajsławice

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych w roku 2014 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Zadanie 1. Prowadzenie treningów piłki nożnej, udział w rozgrywkach ligowych i turniejowych, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, zakup materiałów i sprzętu sportowego.

            Na realizację tego zadania przewidziana jest kwota 48 000 zł.

            Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w 2013 roku wyniosła 55 000zł.

Zadanie 2. Prowadzenie treningów młodzieży z terenu gminy w tenisie stołowym, organizacja i udział w rozgrywkach turniejowych oraz innych imprezach sportowych, zakup materiałów i sprzętu sportowego.

            Na realizację tego zadania przewidziana jest kwota 14 000 zł.

Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w 2013 roku wyniosła 17 000 zł.

Zadanie 3. Prowadzenie treningów młodzieży z terenu gminy w szachach, organizacja i udział w rozgrywkach turniejowych oraz innych imprezach sportowych, zakup materiałów i sprzętu sportowego.

            Na realizację tego zadania przewidziana jest kwota 5 000 zł.

Wysokość środków przeznaczonych na zadanie w 2013 roku wyniosła 8 000 zł.

 

Zasady przyznawania dotacji na powyższe zadania:

1.Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) – prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wyżej wymienionych zadań na terenie gminy, bądź dla mieszkańców gminy Fajsławice.

2. Wnioski o przyznanie dotacji należy składać zgodnie ze wzorem oferty stanowiącej załącznik Nr 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25 z 2011 r.), który jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Fajsławice, Fajsławice 107, parter, pokój nr 5, BIP urzędu: ugfajslawice.bip.e-zeto.eu, oraz stronie internetowej gminy: www.fajslawice.eu.

3. Do oferty należy dołączyć nw. załączniki, a w przypadku składania kopii dokumentów należy je poświadczyć za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby:

            1)  Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

2) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta              (- ów).

4. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone            z przyczyn formalnych.

Termin i warunki realizacji zadania:

1. Wszystkie zadania powinny być wykonane w 2014 roku (tj. od 01.01.2014 do 31.12.2014r.), w taki sposób, by zapewnić realizację zgłoszonej oferty.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

3. Dopuszcza się możliwość weryfikacji kosztorysu zadania w drodze negocjacji w przypadku przyznania dotacji w innej wysokości niż wnioskowana.

4. Dotacje na poszczególne zadania zostaną przekazane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) na podstawie umowy pisemnej zawartej z wyłonionym oferentem.

5. Dopuszcza się możliwość realizacji tego samego zadania przez kilka podmiotów.

Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty na realizację poszczególnych zadań należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Fajsławice, Fajsławice 107, 21-060 Fajsławice lub przesłać pocztą na wskazany adres                           w terminie do 27 grudnia 2013 r. do godz. 1500, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „KONKURS 2014” wraz z określeniem zadania, którego oferta dotyczy.

2. Oferta nie złożona we wskazanym terminie, lub która wpłynie pocztą po tym terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będzie objęta procedurą konkursową.

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1. W celu opiniowania złożonych ofert Wójt Gminy powoła Komisję Konkursową z udziałem osoby reprezentującej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3             z wyłączeniem osób reprezentujących organizację pozarządową biorącą udział w konkursie. 2. W przypadku, gdy żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub osoby, które zostały wskazane nie wezmą udziału w pracach lub są to osoby podlegające wykluczeniu na podstawie przepisów ustawy, w skład komisji zostanie powołany jako jej członek – pracownik Urzędu Gminy Fajsławice.

3. Komisja wyrazi swoją opinię co do złożonych ofert w formie pisemnej w protokole.

4. Komisja oceni oferty biorąc pod uwagę następujące kryteria:

1) Wartość merytoryczną projektu oraz możliwość realizacji zadania przez składającego ofertę,

2) Przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, wysokości wkładu własnego oferenta oraz procentowego udziału kosztów osobowych,

3) Planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

4) Realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadanie publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

5) Proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne,

6) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

5. Ostateczną decyzję o wyborze oferty oraz udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Fajsławice i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

 

Termin dokonania wyboru ofert

1.Otwarcie ofert złożonych do konkursu zostanie przeprowadzone 30 grudnia 2013 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Fajsławice,  Fajsławice 107.

2. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Fajsławice po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej.

3. Wyniki konkursu zostaną zamieszone na tablicy ogłoszeń oraz na BIP urzędu: ugfajslawice.bip.e-zeto.eu niezwłocznie po zakończeniu postępowania konkursowego.

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz w siedzibie Urzędu Gminy Fajsławice.

Formularz ofertowy

 

                                                                                               Wójt Gminy Fajsławice

                                                                                               (-) Tadeusz Chruściel

Fajsławice, dnia  6 grudnia 2013 r.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!