Obsługę prawną świadczy

Lubelskie Lato 2014

LL2014

Licznik odwiedzin

Dzisiaj9
Wczoraj49
Wizyt w tygodniu317
Wizyt w miesiącu9
Wszystkich88760

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

logomikroporady

ZAPROSZENIE NA SESJĘ RADY GMINY PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 15 marca 2013 08:28

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuje na dzień

 21 marca 2013 r  na godz. 13.00  XXXI sesję Rady Gminy Fajsławice.

 Obrady odbędą się w Sali obrad Urzędu Gminy  Fajsławice

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.  Informacja o pracach Komisji Rady.

5. Informacja Wójta o bieżącej działalności.

6. Interpelacje i zapytania Radnych

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

- wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 84/1, położonej w Ksawerówce,

- funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014

- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Fajsławice w 2013 roku,

- uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy          Fajsławice”,

- określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Fajsławice,

- zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 -2016

- zmian w budżecie na rok 2013

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych

9.  Wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Fajsławice

                                                       (-) Andrzej Wójcik

 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 08 marca 2013 00:00

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Wójt Gminy Fajsławice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego:

 

 

Lp.

 

Numer ewidencyjny nieruchomości

 

Powierzchnia

nieruchomości

 

Numer

księgi wieczystej

 

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego

 

Cena nieruchomości

 

 

 

1.

 

 

 

1796

 

 

 

0,13ha

 

 

 

KW 54293

Działka położona jest w Suchodołach, w centrum wsi, przy skrzyżowaniu dróg. Teren lekko falisty. Zabudowana jest murowanym, parterowym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 51,68m2 oraz trzema budynkami gospodarczymi; ogrodzona jest metalową siatką. Dojazd do działki dobry. Do działki doprowadzona jest energia elektryczna i woda.

 

 

 

Zabudowa zagrodowa

 

 

 

60.000 zł

 

 

 

2.

 

 

 

84/1

 

 

 

0,13ha

 

KW ZA1K/00052818/0

Działka położona jest w Ksawerówce, w centrum wsi, przy drodze utwardzonej, w terenie płaskim. W sąsiedztwie zabudowa zagrodowa. Działka zabudowa murowanym budynkiem parterowym z częściowym poddaszem użytkowym po b. szkole podstawowej o ogólnej pow. użytkowej 120,35m i budynkiem drewnianym, parterowym po b. zlewni mleka o pow. użytkowej 40,56m2. W budynku jest instalacja elektryczna.

 

 

Budownictwo usługowe - usługi kultury

 

 

 

30.000 zł

 

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Urzędzie Gminy Fajsławice.

 Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 8 kwietnia 2013 r. do dnia 29 kwietnia 2013 r.

 

                                                                                                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                                                                                         /-/Tadeusz Chruściel

 Fajsławice, 8 kwietnia 2013 r.

 Sporządził: Jacek Kęcik

Poprawiony: czwartek, 11 kwietnia 2013 12:24
 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 05 marca 2013 14:01

WÓJT GMINY FAJSŁAWICE

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

 

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Suchodoły

Opis nieruchomości:

Przedmiotem sprzedaży jest działka oznaczona w ewidencji gruntów n-rem 1882, o powierzchni 1,24ha, zabudowana budynkiem murowanym po byłej Szkole Podstawowej, położona na terenie wsi Suchodoły, gm. Fajsławice.

Działka położona jest na obrzeżu wsi, obok znajduje się park po dawnym dworze. Nieruchomość położona jest przy drodze powiatowej, na terenie płaskim, zagospodarowana, częściowo ogrodzona i zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym o ogólnej powierzchni użytkowej 800,36m2. Budynek wybudowany w 1964 r., ściany zewnętrzne, konstrukcyjne i działowe wykonane z cegły ceramicznej o gr. 45, 25 i 12 cm.

W budynku znajdują się następujące instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy – teren usług oświatowych.

Działka ma urządzoną księgę wieczystą nr ZA1K/00051700/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Krasnymstawie.

Dwa znajdujące się w budynku lokale, o pow. 16,2m2 i 8,5 m2, są oddane w najem.

Cena wywoławcza: 601.246,00 zł.

 

Warunki przetargu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 31.000 zł do dnia 2 maja 2013 r. na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie Oddział w Fajsławicach Nr 15 8200 1034 2004 3400 0299 0001 oraz złożenie pisemnej oferty do dnia 6 maja 2013 r. do godziny 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Fajsławice.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Uchylenie się przez uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie spowoduje przepadek wadium.

Otwarcie ofert nastąpi 6 maja 2013 r. o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Rady Gminy Fajsławice.

Pisemna oferta powinna być złożona w dwóch zamkniętych kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej.

Koperta wewnętrzna powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres oferenta lub firmę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
 2. datę sporządzenia oferty,
 3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 4. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem nieruchomości i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
 5. opis sposobu zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży,
 6. oferowaną cenę, wyższą od ceny wywoławczej i sposób jej zapłaty.

Koperta zewnętrzna, opatrzonej opisem „Oferta na nabycie nieruchomości w Suchodołach”, powinna zawierać:

 1. kopię dowodu wniesienia wadium.

Lista podmiotów zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Fajsławice 6 maja 2013 r.

Przetarg może się odbyć chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

W części jawnej przetargu Przewodniczący Komisji Przetargowej otwiera przetarg oraz:

 1. podaje liczbę otrzymanych ofert, sprawdza ich kompletność oraz tożsamość osób, które ją złożyły,
 2. przyjmuje wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów,
 3. weryfikuje oferty i ogłasza, które z nich zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu,
 4. zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu,
 5. zawiadamia oferentów o terminie zamknięcia przetargu.

Komisja Przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli:

 1. nie odpowiadają warunkom przetargu,
 2. zostały złożone po terminie,
 3. nie zawierają kopii wniesienia wadium w wymaganej formie i wysokości,
 4. są niekompletne, nieczytelne lub ich treść budzi wątpliwości.

W części niejawnej Komisja Przetargowa:

 1. dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert,
 2. sporządza protokół z przetargu w trzech egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla organizatora przetargu, a jeden dla osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.

W przypadku niewybrania żadnej z ofert, przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym.

W przypadku złożenia dwóch równorzędnych ofert Komisja Przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny, ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.

Przewodniczący Komisji Przetargowej zawiadamia na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku, w terminie nie dłuższym niż trzy dni od dnia zamknięcia przetargu.

Cena nabycia nieruchomości powinna być wpłacona nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, na rachunek bankowy organizatora przetargu w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie Oddział w Fajsławicach Nr 15 8200 1034 2004 3400 0299 0001.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi wygrywający przetarg.

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Fajsławice.

Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Gminy Fajsławice, tel. 81 58-53-055, 58-53-002.

        Wójt Gminy

/-/ Tadeusz Chruściel

 
Zaproszenie na konsultacje PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 27 lutego 2013 14:09

Wójt Gminy Fajsławice
informuje o rozpoczęciu konsultacji, na które zaprasza przedsiębiorców

świadczących usługi telekomunikacyjne na terenie gminy Fajsławice


Przedmiotem konsultacji jest  planowana realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Fajsławice”. Założenia konsultowanego projektu przesyłamy w załączeniu / publikujemy na stronie www.fajslawice.eu

 W konsultacjach mogą wziąć udział operatorzy wpisani do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Zapraszamy do zgłaszania uwag, postulatów i opinii dotyczące przedmiotowego projektu

Więcej…
 
Ogłoszenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 25 lutego 2013 12:10

Urząd Gminy Fajsławice ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki TATRA SLE 8500.

Dane techniczne:

dopuszczalna masa całkowita /DMC/ - 22000 kg.

dopuszczalna ładowność - 10000 kg.

masa własna - 12000 kg.

rok prod. - 1974

poj. silnika - 11762 cm3

przebieg 9700km

Telefon kontaktowy - 81 585 30 53 w godz. 7:00-15:00

 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następna > ostatnia >>

Strona 25 z 41

EURO GMINA

statuetka                                         logo euro gimna jpg

TYMIANKOWY SMAK

tymiankowy

Kalendarium


Dzisiaj jest: Sobota
1 Listopada 2014
Wszystkich Świętych
Imieniny obchodzą
Andrzej, Konradyn, Konradyna, Seweryn,
Warcisław, Wiktoryna

Do końca roku zostało 61 dni.
Zodiak: Skorpion

Pogoda graficzna

Strona używa plików ciasteczek i podobnych technologii. Można je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki Wiecej informacji znajdziecie Panstwo w naszej Polityce Prywatnosci.

Wyrazam zgode na uzywanie cookies.

EU Cookie Directive Module Information