Obsługę prawną świadczy

Statystyka

Użytkowników:
1
Artykułów:
450
Odsłon artykułów:
493030

Gościmy

Odwiedza nas 31 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 109621L od km 0+582 do km 0+782 w miejscowości Suchodoły

Planowana inwestycja pn.: „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 109621L od km 0+582 do km 0+782 w miejscowości Suchodoły” będzie współfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

            Zadanie będzie wykonane na odcinku drogi gminnej nr 109621L od długości
0,200 km (od km 0+582 do km 0+782) położonej w wąwozie lessowym w miejscowości Suchodoły na działce o nr ewid. 2745. Ze względu na wieloletnią eksploatację drogi oraz niekorzystne działanie warunków atmosferycznych stan nawierzchni uległ znacznemu uszkodzeniu, czyniąc drogę okresowo trudno przejezdną szczególnie w porach deszczowych. Obecny stan nawierzchni w pewnym stopniu powoduje zwiększoną awaryjność sprzętu rolniczego oraz zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.   

            W celu poprawy przejezdności drogi zaplanowana jest inwestycja pn.: „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 109621L”, w ramach której wykonane zostaną prace:

- wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych 0,200 km,

- wykonanie profilowania istniejącej przebudowy z kruszywa łamanego, wykonywane mechanicznie (dł. 200m i szer. 4,7 m) 940m²,

- mechaniczne wykonywanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (dł. 200m i szer. 4,7m) 940m²,

- wykonanie warstwy odcinającej zagęszczonej mechanicznie – 6 cm grubości po zagęszczeniu (dł. 200m i szer. 4,7m) 940m²,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dola o grubości po zagęszczeniu 15 cm (dł. 200m i szer. 4,7m) 940m²,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm (dł. 200m i szer. 4,7 m) 940m²,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 3 cm (dł. 200 m szer. 4,5 m) 900m²

- ręczne plantowanie poboczy 200m (0,5 m + 0,5 m).

             Całkowita wartość przedsięwzięcia została oszacowana na: 125.572,18 zł, natomiast dofinansowanie jakie Gmina Fajsławice otrzymała ze środków MSWiA wynosi 80% kwoty całkowitej zadania, tj. 95.765,00 zł, a kwota 29.807,18 zł to wartość jaką dokłada Gmina Fajsławice.

Przebudowa drogi gminnej w Woli Idzikowskiej

19 września 2017 r. wybrano firmę do wykonania zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110068L od km 0+000 do km 0+340 w miejscowości Wola Idzikowska”.

Spośród czterech oferentów najkorzystniejszą ofertę na wykonanie w/w zadania złożyła firma:

„MELITOR” Sp. z o.o. w Lublinie

ul. Rzeckiego 21,

20-637 Lublin

O wyborze w postępowaniu decydowały dwa kryteria oceny ofert. Oprócz najniższej ceny była nimi długość gwarancji.

            Przebudowa będzie przebiegać na istniejącym odcinku drogi gminnej nr 110068L położonym w miejscowości Wola Idzikowska na działce nr ewid. 927. Droga stanowi dojazd do pól dużej części mieszkańców Woli Idzikowskiej dlatego też konieczna jest poprawa
jej przejezdności. Wieloletnia eksploatacja i niekorzystne warunki atmosferyczne (szczególnie występujące w porach wiosennych i jesiennych opady) często powodują okresową nieprzejezdność.

W ramach poprawy stanu drogi będą wykonane prace m.in.:

- roboty przygotowawcze:

            - roboty pomiarowe,

- wykonanie nawierzchni:

            - profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnia z płyt betonowych        pełnych,

            - warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie,

            - podsypka cementowo – piaskowa 1:4 z zagęszczeniem mechanicznym,

            - nawierzchnia z płyt żelbetowych pełnych,

- wykonanie odwodnienia:

            - ścieki z prefabrykatów betonowych na podsypce cementowo – piaskowej.

            Firma, która wygrała przetarg złożyła ofertę z wyliczeniem za jaką kwotę wykona w/w prace i kwota ta wynosi 175.294,34 zł z czego otrzymana dotacja ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wynosi 80%, natomiast kwota 20% z kwoty 175.294,34 zł tj.: 35.058,87zł to kwota jaką dokłada Gmina Fajsławice.

GUS USTALIŁ NOWY DOCHÓD Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ BRANY POD UWAGĘ PRZY UBIEGANIU SIĘ O NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z OPS

Dnia 22 września 2017 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił
w Dzienniku Urzędowym wysokość przeciętnego dochodu z działalności rolniczej, który
za 1 ha przeliczeniowy w 2016 r. wynosił 2577 zł rocznie (co daje 214,75 zł miesięcznie).

Taka kwota będzie brana pod uwagę przy ubieganiu się o niektóre świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej tj.:

- świadczenia wychowawczego 500 zł na dziecko (na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł lub jeżeli dochód rodziny, której członkiem jest dziecko niepełnosprawne w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 
1 200,00 zł
; na drugie i następnie dziecko/dzieci – niezależnie od dochodu rodziny),

- świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto
na
osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł)

- zasiłków rodzinnych

- becikowego (przysługuje matce lub ojcu dziecka , opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł netto),

- specjalnego zasiłku opiekuńczego (jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.)

Our website is protected by DMC Firewall!