Obsługę prawną świadczy

Statystyka

Użytkowników:
1
Artykułów:
397
Zakładek:
2
Odsłon artykułów:
356448

Gościmy

Odwiedza nas 52 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

Zawiadomienie

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.)

zwołuję
XXVIII sesję Rady Gminy Fajsławice na dzień 30 marca 2017r. (czwartek) o godz.13.00
w Sali Obrad Urzędu Gminy Fajsławice
Proponuję następujący porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4.Informacje o pracach Komisji Rady.
5.Informacje o bieżącej pracy Wójta.
6.Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.
7.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
- w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
- w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Fajsławice
- w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Fajsławice
- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości będącej własnością Gminy Fajsławice,
- w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018,
- w sprawie udzielenia Miastu Zamość pomocy finansowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu,
- w sprawie udzielenia Miastu Zamość pomocy finansowej na dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu,
- w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
8.Wolne wnioski.
9.Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              (-) Andrzej Wójcik

Projekty uchwał

Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Losowanie uczestników z listy rezerwowej

Wójt Gminy Fajsławice informuje, że w dniu 24 marca 2017 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Fajsławice, Fajsławice 107, 21-060 Fajsławice, świetlica wiejska (dawna sala kina), odbędzie się losowanie uczestników z listy rezerwowej do projektu „Instalacje solarne oraz pompy ciepła do CWU, jako źródło energii odnawialnej w Gminie Fajsławice” 4.1 RPO WL.

W losowaniu wezmą udział jedynie zgłoszenia z listy rezerwowej, tj. te, które zostały złożone w terminie od 14 do 16 marca 2017 roku.

Wszystkie osoby z listy rezerwowej, zostaną poinformowane pisemnie o wynikach losowania.

Nabór zgłoszeń na listę rezerwową – kolektory słoneczne i pompy ciepła

Wójt Gminy Fajsławice informuje, że w terminie od 14 do 16 marca 2017 roku w godz. 8.00-15.00 w Urzędzie Gminy Fajsławice, Fajsławice 107, 21-060 Fajsławice, pok. 5, prowadzony będzie nabór zgłoszeń na listę rezerwową o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach projektu „Instalacje solarne oraz pompy ciepła do CWU, jako źródło energii odnawialnej w Gminie Fajsławice” 4.1 RPO WL.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych w wersji papierowej (oryginalnie podpisanej) należy składać wyłącznie osobiście lub za pośrednictwem innej osoby.

Deklaracje złożone w inny sposób lub poza powyżej określonym terminem, nie będą rozpatrywane.

Kolejność zgłoszeń na listę rezerwową nie będzie miała wpływu na zakwalifikowanie do projektu!

Zgłoszenie musi spełnić wymogi określone w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanym do realizacji przez Gminę Fajsławice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, a także kryteria narzucone przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego (w tym zapisy określone we wniosku o dofinansowanie projektu).

Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu oraz zaakceptowanym wnioskiem o dofinansowanie projektu, na terenie Gminy Fajsławice w ramach projektu zrealizowanych zostanie:

-         241 instalacji kolektorów słonecznych, w tym 147 instalacji 2 paneli solarnych z zasobnikiem 300 litrów oraz 94 instalacje 3 paneli solarnych z zasobnikiem 400 litrów;

-         146 pomp ciepła do CWU.

Osoby znajdujące się na liście rezerwowej, wezmą udział w projekcie jedynie w przypadku rezygnacji osób z listy głównej lub ich wykluczenia z udziału w projekcie.

Wybór uczestników do projektu nastąpi w drodze losowania. Termin losowania zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Fajsławice www.fajslawice.eu

Przykładowo: gdy zrezygnuje lub wykluczona zostanie z udziału w projekcie osoba zapisana na instalację składającą się z 2 paneli solarnych, z listy rezerwowej wybrane zostaną wyłącznie zgłoszenia na 2 panele solarne i spośród nich wylosowane zostanie zgłoszenie na taki sam rodzaj instalacji.

Wylosowany z listy rezerwowej Uczestnik, na wezwanie Gminy Fajsławice, we wskazanym terminie zobowiązany będzie do podpisania umowy wewnątrzprojektowej i wpłaty całości wkładu własnego na określony w umowie rachunek Urzędu Gminy Fajsławice.

 Nie dokonanie przez Uczestnika projektu wpłaty i/lub nie dostarczenie wymaganych dokumentów we wskazanym terminie i określonej wysokości, będzie równoznaczne z jego rezygnacją z udziału w projekcie.

Dokumenty, które należy złożyć, aby ubiegać się o uczestnictwo w projekcie:

  1. Deklaracja zgłoszeniowa do udziału w projekcie.
  2. Załącznik nr 1 - zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych

lub

Załącznik nr 2 - zakup i montaż instalacji pomp ciepła;

3. Umowa użyczenia (należy złożyć 2 egzemplarze – oryginały).

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanym do realizacji przez Gminę Fajsławice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 dostępnym w siedzibie Urzędu Gminy Fajsławice, Fajsławice 107 oraz w linku poniżej:

http://www.fajslawice.eu/504-informacja-dotyczaca-projektu-instalacje-solarne-oraz-pompy-ciepla-do-cwu-jako-zrodlo-energii-odnawialnej-w-gminie-fajslawice-4-1-rpo-wl

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd